• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Vraag & antwoord

E-mail Afdrukken PDF

DSBdeposito's heeft een aantal veelgestelde vragen voor op een rijtje gezet. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat onze disclaimer hierop van toepassing is.

Brief DSBdepositos.nl aan Commissie Scheltema

DSBdepositos.nl heeft de Commissie van onderzoek DSB Bank (de Commissie Scheltema) een brief geschreven waarin de aandacht van de commissie wordt gevraagd voor de specifieke vragen van de houders van achtergestelde DSB deposito's. De vragen concentreren zich rondom de effectiviteit van het toezicht van DNB en AFM en de voorlichting van de DSB over het product achtergesteld deposito. U kunt de brief hier lezen.

"Ik ben donateur van SMCO, wat kan DSBdepositos voor mij betekenen?"

Veel gedupeerden die vlak na het faillissement van de DSB Bank donateur zijn geworden van SMCO, zijn later lid geworden van de Vereniging DSBdepositos.
Een donateurschap bij SMCO hoeft u niet te weerhouden om lid te worden van DSBdepositos. Sterker, voor de behartiging van uw belangen is dat essentieel, zoals wij hierna uiteen zullen zetten. Feitelijk steunt SMCO de procedure DGS minimaal, en gaat er vrijwel geen geld naar juridische acties.
Uw overeenkomst met SMCO belet u niet om u aan te sluiten bij DSBdepositos. Met het lidmaatschap van DSBdepositos stelt u ons in staat om juridische procedures te kunnen betalen, en kunt u gebruik maken van de informatieverstrekking, die exclusief naar de leden van de vereniging wordt gestuurd. Voor de volledige schadevergoeding procederen wij enkel voor de leden van de vereniging.
Ook de curatoren hebben alle gedupeerden in een persoonlijk schrijven om diverse redenen reeds in overweging gegeven om lid te worden van DSBdepositos. Dit geldt natuurlijk ook voor gedupeerden die in het verleden een donatie hebben gedaan aan SMCO. DSBdepositos kan veel voor u betekenen.

De Vereniging DSBdepositos en Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) zijn geheel verschillende belangenbehartigers, met een totaal andere opzet.
DSBdepositos is een vereniging voor en door de gedupeerden, zonder winstoogmerk, enkel gericht op houders van Achtergestelde Deposito's (AD's) van de DSB Bank. Contributies proberen wij zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan juridische procedures door advocaten met naam en faam; gespecialiseerd op dit werkveld. Bestuursleden en commissieleden zijn allen zelf gedupeerden en werken onbezoldigd. DSBdepositos heeft ruim 1.600 leden, waaronder ook ca. 600 rechtsbijstandverzekerden. Wij onderhouden directe contacten met politiek, curatoren en rechtsbijstandverzekeraars. De vereniging heeft maar één doel, al ons geld terug. Curatoren zien DSBdepositos als hun aanspreekpunt inzake de achtergestelde spaarders. DSBdepositos is vlak na de val van de DSB Bank opgericht.

SMCO is een Stichting gelieerd aan het commerciële bedrijf Morand Juridische Bijstand BV. Zij is op een veelheid van terreinen actief, zoals DSB-spaarders, T-Mobile klachten of Monumentenbelasting. SMCO heeft ca 400 donateurs inzake DSB, die ca 89 tot 119 euro donatie hebben afgedragen, en daarmee SMCO een budget van circa 35.000 euro hebben verstrekt. Veel donateurs hebben net na de val van de DSB Bank hun donatie gedaan, toen DSBdepositos nog in oprichting was.

Voor de financiering van de DGS procedure hebben deze verschillen van opzet grote gevolgen. De DGS procedure is geïnitieerd door DSBdepositos. Wijn & Stael advocaten voert exclusief in opdracht van DSBdepositos deze procedure. De grote rechtsbijstandverzekeraars in Nederland zijn bij deze procedure samen gaan werken met DSBdepositos.
De totale begroting van enkel de juridische kosten is 177.000 euro. In december 2009 heeft SMCO een éénmalige donatie van 3.500 euro aan DSBdepositos gedaan voor het voeren van deze DGS procedure, in ruil waarvoor DSBdepositos SMCO op de hoogte houdt van de voortgang van de DGS procedure.
Op de totale begroting van 177.000 euro is dat een marginale bijdrage. SMCO wil/kan tot op heden geen verder budget beschikbaar stellen, ook niet voor het hoger beroep. Feitelijk steunt SMCO de DGS procedure dus minimaal. Met een éénmalige bijdrage van 3.500 euro, aan de eigen donateurs te suggereren dat SMCO samen met DSBdepositos de DGS procedure voert, is derhalve onjuist.

Voor de bestemming van uw donatie/contributie aan SMCO of DSBdepositos kunnen wij het volgende concluderen.
De contributie bij DSBdepositos is gerelateerd aan de hoogte van uw deposito, bijvoorbeeld bij een deposito van 20.000 euro betaalt u 100 euro contributie. Hiervan gaat ruim 90 euro naar de procesvoering van Wijn & Stael advocaten, nu we de opstartkosten van de vereniging hebben gehad. Tot nu toe gaat het grootste deel naar de DGS procedure, daarnaast naar een juridische onderzoek op het gebied van "zorgplicht en productinformatie", en later naar de procedures die kunnen volgen.
SMCO heeft totaal aan binnengekregen donaties circa 35.000 euro, hiervan is 3.500 ten goede gekomen aan de DGS procedure. SMCO heeft geen melding gemaakt van verder verrichte juridische onderzoeken. Van uw donatie van circa 100 euro is slechts 10 euro aan de DGS procedure ten goede gekomen.

Het moge duidelijk zijn dat zonder geld advocaten niet kunnen werken, en er ook geen procedure wordt gevoerd. Daarmee geeft alléén het lidmaatschap van DSBdepositos daadwerkelijk steun aan het feit dat de DGS procedure doorgezet kan worden, en andere procedures kunnen volgen. Allen met het doel, al ons geld terug.

Ook voor de grotere gedupeerden is het van groot belang zich aan te sluiten bij DSBdepositos. Vervolgprocedures zijn enkel mogelijk met voldoende financiële middelen! En zullen deels exclusief voor leden gevoerd gaan worden.

Veel SMCO donateurs zijn u al voorgegaan om lid te worden van DSBdepositos. Wij zien graag ook u als lid tegemoet !

Proefprocedure Deposito Garantie Stelsel (DGS) - waar gaat het om?

Op initiatief van DSBdepositos.nl heeft het advocatenkantoor Wijn & Stael een proefprocedure tegen DNB aangespannen om door de rechter vast te laten stellen dat ook de DSB Achtergestelde Deposito's, net als de gewone ("concurrente") DSB deposito's, onder de dekking van het Deposito garantiestelsel vallen. DSBdepositos draagt de kosten van deze procedure uit de door haar leden betaalde contributie. De kans op succes in deze procedure wordt boven de 50% ingeschat.

Maar het succes zal wel bevochten moeten worden. De DNB heeft van haar kant de hulp van de duurste advocaten ingeroepen. Als DSBdepositos.nl de procedure niet blijft ondersteunen en vooral financieren, zouden we de kans op een schadeloosstelling van de DNB laten lopen! Steun ons in de rechtszaak tegen DNB en wordt lid of zorg dat we meer leden krijgen! Dan zijn de kosten van de procedure over meer schouders te verdelen.

De juridische discussie met DNB gaat over de vraag of de regels van het Deposito Garantie Stelsel wel zo gelezen kunnen worden dat achtergestelde deposito's van dit stelsel zijn uitgesloten. Van belang is, dat de Nederlandse regels een uitwerking zijn van Europese regels. Die EU regels schrijven voor dat er in alle EU landen een garantie moeten zijn dat spaarders -tot een zeker maximumbedrag en onder bepaalde voorwaarden- schadeloos worden gesteld als de bank waarbij zij sparen failliet gaat. De bedoeling van zo'n garantie is dat spaarders niet in de verleiding komen hun spaarcenten in een oude sok te stoppen. De garantie draagt er aan bij dat mensen bij banken sparen en dat banken op hun beurt deze spaarcenten aan bedrijven ter beschikking kunnen stellen. Die bedrijven kunnen zo aan het kapitaal komen om in hun bedrijfsactiviteiten te investeren en zo de Europese economische vooruit helpen. De EU regels beschrijven de grote lijnen van het garantiestelsel dat alle EU landen moeten hebben. Deze regels laten voor de verschillende EU lidstaten ruimte om zelf keuzes te maken bij het invoeren van hun eigen nationale garantiestelsel.

Nederland heeft de verplichte Europese garantie ingevoerd door het Deposito Garantie Stelsel in te stellen. Die regeling wordt uitgevoerd door De Nederlandse Bank (DNB). De DNB probeert de Nederlandse DGS regels zo te interpreteren, dat alle achtergestelde deposito's buiten de boot vallen. Daarmee zou de Nederlandse regeling strenger zijn dan volgens de Europese regels mag. Bovendien is de stelling van DSBdepositos dat de DSB Achtergestelde Depositio's niet aan de precieze voorwaarden voldoen van de lijst die bij het DGS hoort en waarop de niet door het DGS gedekte spaargelden zijn opgesomd. Het gaat dan om juridisch technische vragen of de achtergestelde deposito's wel een "financieel instrument" zijn zoals in de zin van de DGS uitzonderingslijst wordt vereist en of de deposito's wel aan de voorwaarden voldoen die deze tot onderdeel van het garantievermogen maken en dus van het DGS uitsluiten. De redeneringen waarop DNB zich beroept om de DSB Achtergestelde Deposito's onder een van de uitzonderingen te laten vallen, zijn naar onze mening niet steekhoudend.

Voor zover bekend, is de DSG procedure de enige rechtszaak van DSB benadeelden, die nu daadwerkelijk loopt. Laten we hopen dat de rechtszaak zo loopt zoals wij thans verwachten en dat de procedure wordt gewonnen. Als dat zo is, zal de DNB volgens een door haar gedane toezegging alle houders van DSB deposito's alsnog in staat stellen om een claim onder het DGS in te dienen. Hiermee zou het overgrote deel van hen alle schade tot een bedrag van €100,000 van het DSB Bank faillissement vergoed krijgen.

Wat kan ik als lid van DSBdepositos.nl verwachten?

De vereniging is opgericht om de specifieke belangen van de houders van DSB Achtergestelde Deposito's te behartigen. DSBdepositos.nl heeft dus niet ook tot doel de belangen van andere ("concurrente") DSB depositohouders verdedigen.

 

Op welke wijze behartigt DSBdeposito's uw belangen? U zult via regelmatig per email verstuurde Bestuur Mededelingen over alle door DSBdepositos.nl ontplooide initiatieven op de hoogte worden gehouden. Ook onderhoudt DSBdepositos.nl een internetsite met een publiek deel en een deel waartoe alleen leden toegang hebben. Op dat besloten deel treft u een Forum aan waar de leden met elkaar van gedachten kunnen wisselen en adviezen kunnen geven. Daarnaast treft u op het besloten deel van de site een rubriek met Vragen en Antwoorden aan, waarin wij trachten zoveel mogelijk van de onder de leden levende vragen te beantwoorden. Verder is DSBdeposito's een centraal punt waar iedereen die ideeën en suggesties heeft over het verhaal van de schade van de achtergestelde deposito's deze naar toe kan sturen. Ook beoogt DSBdepositos.nl een centraal punt te zijn voor het verzamelen van alle feiten en documenten die in dat kader van belang kunnen zijn.

Op dit moment concentreert DSBdepositos.nl zich met name op het ondersteunen en financieren van de Proefprocedure Deposito Garantie Stelsel (zie daar voor meer informatie).

Wat kost het mij om lid van DSBdepositos.nl te worden?

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2010 hebben de leden besloten dat de vereniging 3 procedures gaat voeren. Deze procedures betreffen:
1. de procedure Deposito Garantie Stelsel (DGS)
2. de procedure "koop op afstand"
3. de procedure aansprakelijk stellen DNB/AFM

Deze 3 procedures moeten er voor zorgen dat, wij en u ons geld definitief terug krijgen, hoewel dat enige jaren kan duren. De kosten van de drie procedures bedragen meer dan € 1 miljoen. Nadere toelichting op deze procedures kunt u vinden op pagina procedures van onze website. Om deze procedures te kunnen financieren is het noodzakelijk om contributie te heffen.

De contributie bestaat uit twee delen. Deze delen zijn:
Deel 1 : Contributie ter financiering DGS procedure en een gedeelte van de verenigingskosten zijnde € 50 per deel van € 10.000 achtergesteld deposito met een maximum van € 500.
Deel 2 : Contributie ter financiering van de procedures "koop op afstand" en procedure aansprakelijkheidstelling DNB/AFM plus een deel van de verenigingskosten zijnde € 30 per deel van € 10.000 zonder maximum.

In principe zijn hiermee de kosten van de drie procedures en de verenigingskosten t/m 31-12-2014 gedekt.

U dient altijd beide delen te betalen om lid te zijn en te blijven van de vereniging.

Rechtsbijstandverzekerden van Achmea, ARAG, DAS, SRK en Univé kunnen zonder zelf de contributie te hoeven betalen lid worden van de vereniging. Uiteraard als u ook voor vermogensschade bent verzekerd. In het menu "Rechtsbijstand" vindt u welke label onder welke verzekeraar valt..
Belangrijk is dat u bij uw inschrijving uw polisnummer en dossiernummer vermeldt. Het dossiernummer krijgt u van uw verzekeringsmaatschappij indien u de schade heeft gemeld bij uw rechtsbijstandverzekeraar.

 

DGS claim: Ik heb een DSB Achtergesteld Deposito en een gewone DSB deposito

Het antwoord op deze vraag treft u op ons forum aan.

Het aansprakelijk stellen van de (mede-) veroorzakers van het DSB faillissement

Het antwoord op deze vraag treft u op ons forum aan.

Moet ik mijn DSB Achtergestelde Deposito-vordering bij de curatoren van de DSB indienen?

Het antwoord op deze vraag treft u op ons forum aan.

Achtergestelde Deposito's: De waarde bij uw belastingaangifte 2009

Het antwoord op deze vraag treft u op ons forum aan.

Rechtsbijstandsverzekeringen

Het antwoord op deze vraag treft u op ons forum aan.

Welke concrete activiteiten van DSBdepositos.nl lopen er nu?

Het antwoord op deze vraag treft u op ons forum aan.

Is het verstandig om geen lid te worden van DSBdepositos ?

Wij denken van niet. Onze vereniging behartigt de belangen van onze leden. Deze leden maken het mogelijk om de beste advocaten in te huren. Dit betekent dat als wij juridische procedures gaan winnen het doel is om afspraken te maken voor onze leden. Onderstaand krantenartikel geeft aan wat het risico kan zijn indien u als Achtergesteld Deposito houder geen lid wordt van DSBdepositos.nlend faq

Laatst aangepast op donderdag, 30 juni 2011 17:43