• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

De vereniging

E-mail Afdrukken PDF

Dé Vereniging voor houders van een Achtergesteld Deposito
De Vereniging DSBdepositos behartigt de belangen van de Achtergestelde Deposito houders van de failliete DSB Bank. Bij particulieren stond er voor circa 111 miljoen euro aan Achtergestelde Deposito's uit. Na het behaalde resultaat van de vereniging dat de Achtergesteld Deposito's wel degelijk ook onder het Deposito Garantie Stelsel terugbetaald horen te worden, resteert er nog een verloren bedrag van circa 22 miljoen euro bij particulieren. De vereniging heeft nu nog ca 120 leden, deze vertegenwoordigen ca 75% van het resterende verloren achtergestelde spaargeld bij particulieren. Tevens heeft de vereniging ruim 1.550 informatie- en ex-leden, die allen al hun spaargeld geheel terug hebben gekregen. Het doel van de vereniging is dat álle gedupeerden met een AD ál hun spaargeld terug krijgen. De Vereniging DSBdepositos is de enige specifieke belangenbehartiger voor Achtergestelde Deposito houders. We werken samen met het bekende advocatenkantoor Wijn & Stael in Utrecht. Mr. Willem Jan van Andel en mr. Koen Rutten behartigen exclusief onze zaak. Mr. van Andel behoort tot de absolute top van de Nederlandse insolventie advocaten/curatoren. Hoe meer leden, hoe meer we met ons allen kans hebben om ons geld terug te krijgen! Onder het menu "Lid worden" vindt u hoe ook u zich kunt aanmelden bij de vereniging.

Vereniging DSBdepositos wint procedure tegen DNB, achtergestelde DSB deposito’s vallen nu toch onder het DGS
Op juridisch gebied liep de procedure tegen DNB om het Achtergestelde Deposito onder het Deposito Garantie Stelsel (DGS) te laten vallen. DSBdepositos voerde deze procedure aan de hand van drie proefprocedures voor leden van de vereniging die representatief zijn voor de hele spaardersgroep. Op 30 juni 2011 heeft het hoogste college, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in deze procedure bepaald dat de achtergestelde DSB deposito’s definitief toch ook onder het Deposito Garantiestelsel horen te vallen. Dit is een enorm succes voor de vereniging. De Nederlandse Bank heeft een bedrag van circa 90 miljoen euro uitbetaald aan de 3.700 gedupeerde spaarders.
Deze procedure is gevoerd door Wijn & Stael advocaten, exclusief in opdracht van DSBdepositos. De procedure is gezamenlijk gefinancierd door DSBdepositos en de rechtsbijstandverzekeraars waar de vereniging mee samenwerkt. Sinds 4 april 2010 werkt de vereniging nauw samen met de rechtsbijstandverzekeraars Stichting Achmea Rechtsbijstand, ARAG, DAS, SRK rechtsbijstand en Univé.
Voor ongeveer 90% van de 3.700 houders van de achtergestelde DSB deposito´s heeft de uitspraak van het CBb tot gevolg dat zij alsnog hun hele spaartegoed terugkrijgen. Voor de overblijvende 10%, die nog een bedrag tegoed hebben van boven de DGS-grens van € 100.000 per persoon, betekent de uitspraak een gedeeltelijke terugbetaling van hun spaartegoed.
In de opstartfase van de procedure heeft ook belangenbehartiger SMCO de procedure gesteund met een kleine éénmalige donatie aan DSBdepositos. Later was SMCO niet meer bereid verdere bijdragen te doen. Daarmee geeft alléén het lidmaatschap van DSBdepositos daadwerkelijk steun aan het feit dat deze procedure doorgezet kon worden. De samenwerking met SMCO is beëindigd. Zie verder onder menu "Vraag en Antwoord": "Ik ben donateur van SMCO, wat kan DSBdepositos voor mij betekenen?".
Het laatste nieuws over de afwikkeling van het DGS vindt u in onze ledennieuwsbrieven en deels onder het menu "Procedures".

Voor gedupeerden boven de 100.000 euro nu extra belangrijk om ook aan te sluiten
Voor gedupeerden met in totaal meer vorderingen bij de DSB dan 100.000 euro per persoon, dan wel 200.000 bij en/of rekeningen, is de strijd nog niet gestreden. Ook na het winnen van de procedure dat de Achtergestelde DSB Deposito’s onder het DGS vallen, resteert er nog circa 22 miljoen euro aan verloren achtergesteld spaargeld.
De vereniging DSBdepositos voert ook nog samen met de genoemde rechtsbijstandverzekeraars proefprocedures tegen de curatoren in het DSB Bank faillissement over de eenzijdige en tekortschietende voorlichting over de achtergestelde deposito´s. Hiermee moet de achtergestelde status van de achtergestelde deposito’s omgezet worden in een concurrente vordering. Verder bereidt de vereniging, samen met de genoemde rechtsbijstandverzekeraars, procedures voor tegen DNB en de AFM gebaseerd op het tekortschieten in de rol als toezichthouder. De DSB Bank kon deze deposito´s blijven uitgeven nadat de toezichthouders wisten dat deze een veel groter risico voor spaarders inhielden dan deze konden vermoeden.
Recente informatie over deze procedures vindt u onder het menu "Procedures".
Alleen DSBdepositos voert thans juridische procedures waarin DSB gedupeerden collectief trachten hun achtergestelde spaargeld via een rechtelijke uitspraak terug te krijgen. Het is nu extra belangrijk om u alsnog bij de vereniging aan te sluiten om zo uw steun te geven en geregistreerd te staan als aangeslotene bij de procedure. Gebruikelijk is dat resultaten uit overleg tussen advocaten van een belangenvereniging en DNB en/of curatoren enkel voor leden van die vereniging van toepassing zullen zijn. Sluit u dus ook aan! Onder het menu "Lid worden" vindt u hoe ook u zich kunt aanmelden bij de vereniging.
Alléén met nog meer leden komen we verder. Alléén dan is er voor de Achtergesteld Deposito houders een kans dat we al ons geld terug krijgen.

Zonder juridische procedures komt het geld niet terug
De spaarders met een Achtergesteld Deposito staan achteraan in de rij bij het afwikkelen van het faillissement. Uit de verslagen van de curatoren blijkt dat er vrijwel geen kans is dat deze spaarders nog iets terug krijgen uit de boedel. Dit betekent dat deze gedupeerden énkel en alleen via juridische procedures hun geld nog terug zouden kunnen krijgen. Dit kan dan of uit de boedel van de failliete DSB Bank, of buiten de boedel door partijen aansprakelijk te stellen. Op 29 juni 2010 is het eindrapport van de Commissie Scheltema uitgekomen. De Commissie uitte forse kritiek op de handelswijze van DNB, en spreekt zelfs van falend toezicht. Ook specifiek in het geval van de achtergestelde deposito's hebben DNB/AFM forse steken laten vallen.
Momenteel zijn de curatoren bezig met hun Feitenonderzoek naar de achterliggende oorzaken van het faillissement. Ook daaruit mogen wij weer nieuwe aanknopingspunten verwachten.

We móeten ons verenigen
Het verenigen van de gedupeerden heeft twee aspecten. Allereerst de gezamenlijke belangenbehartiging van de gedupeerden. Procederen kost veel geld. Om dat mogelijk te maken moeten we ons groeperen. Alléén dan is er een kans dat we met een goede advocaat ons geld terug kunnen krijgen. Procederen kost zo 100.000 tot 300.000 euro per procedure, dat kan je alleen gezamenlijk betalen. Richting de curatoren is het van belang dat ze één duidelijk aanspreekpunt hebben voor de AD-gedupeerden. Zo is het mogelijk om afspraken te maken ten behoeve van alle leden van de vereniging. De curatoren zien voor de achtergestelde deposito houders de Vereniging DSBdepositos als hun aanspreekpunt. Ook richting politiek moeten we een gezamenlijke stem laten horen. Alleen dan kan onze positie ook op de politieke agenda blijven. Het tweede aspect is de voorlichting en communicatie naar de leden. We beantwoorden algemene vragen zoals hoe je de vorderingen kan indienen bij de DNB, en bij de curatoren. Hoe geef je fiscaal het product op. Wat is de status van allerlei lopende procedures en acties. Wat is het laatste nieuws rond de DSB Bank en de Achtergesteld Deposito's in het bijzonder. De vereniging heeft een scala aan communicatie media naar en tussen de leden. Zoals frequente Nieuwsbrieven, website, besloten ledenforum, vraagbaak per e-mail, ledenbijeenkomsten met toelichting van onze advocaten, etc.

Politieke input en contact met curatoren
Op politiek gebied hebben wij vragen ingelegd bij de Commissie Scheltema. Tevens geven wij input aan tweede kamerleden bij debatten en kamervragen over de DSB. Ook richting curatoren houden wij contact en vragen aandacht voor de achtergestelde spaarders. Zo hebben wij voor het lopende Feitenonderzoek naar de achterliggende oorzaken van het faillissement vragen aangegeven die speciaal ook voor de achtergestelde spaarders relevant zijn.

Een vereniging met maximale transparantie
DSBdepositos kent een verenigingsstructuur, is gepasseerd per notariële acte en is ingeschreven bij de KvK. Het bestuur opereert binnen de grenzen en begroting die de leden in de ledenvergadering hebben goedgekeurd. De financiën worden gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie, die is samengesteld uit leden. De leden kiezen het bestuur. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Deze structuur geeft een maximale transparantie naar de leden.

Een bestuur bestaande uit medegedupeerden
Er is een bestuur bestaande uit vijf personen, die allen zelf ook houder zijn van een Achtergesteld Deposito. Deze werken onbetaald. Enkel onkosten als reiskosten, telefoon, etc. worden vergoed.
De bestuursleden hebben een gevarieerde achtergrond, van jurist, register controller, management adviseur tot eigen ondernemer. Belangrijk is dat andere leden ook participeren. In de commissies Juridisch, Rechtsbijstandverzekeraars en Media&Politiek gebeurt dat volop. In de Commissie Juridisch hebben tevens juristen zitting die zelf mede-gedupeerde zijn. Het huidige bestuur is op 16 januari 2010 gekozen.

Wordt ook lid!
De contributieregeling vindt u onder het menu "Lid worden". Voor rechtsbijstandverzekerden is er een speciale regeling. Deze hoeven bij vrijwel alle grote rechtsbijstandverzekeraars de contributie niet zelf te betalen, zie hiervoor onder het menu "Rechtsbijstand".
De vereniging probeert met zo min mogelijk organisatiekosten te functioneren. We willen dat het grootste deel van ons budget wordt ingezet voor kansrijke juridische acties, met advocaten van naam en faam op dit gebied.
Bij het slagen van een juridische procedure, of als we tot een schikking komen, wordt er geen succesfee in rekening gebracht bij de leden. Hoe meer leden, hoe meer we met ons allen kans hebben om ons geld terug te krijgen! Onder het menu "Lid worden" vindt u hoe ook u zich kunt aanmelden bij de vereniging.

 

Laatst aangepast op zondag, 19 februari 2012 15:25